Dự án: ““ Điều tra, khảo sát và xây dựng , khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng” Năm 2020 Công ty cổ phần môi trường và xây dựng Hợp Thành kết hợp với Công ty TNHH TM- DV Công Nghệ Môi trường Đô Thị Xanh thực hiện nhiệm vụ “ Điều tra, khảo sát và xây dựng, khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn TP. Đà Lạt, huyện Đức Trọng – Tỉnh Lâm Đồng”. Thiết lập cơ sở khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất , làm căn cứ đề xuất các giải pháp quản lý để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn. Một số hình ảnh công tác điều tra và triển khai thực hiện Dự án.

Thực hiện công tác khảo sát thực địa
Thực hiện công tác khảo sát thực địa
Thực hiện công tác khảo sát thực địa
Thực hiện công tác khảo sát thực địa
Thực hiện công tác phân tích mẫu tại hiện trường và lấy mẫu

Written by